Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí đánh giá, lựa chọn các dự án đưa vào Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo