Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu chung hợp tác với Đài Loan