Đề xuất nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCNVN với Viện HLKH Hungary giai đoạn 2020 - 2021