Đề xuất nhiệm vụ HTQT đa phương cấp Viện Hàn lâm KH&CNVN với Hiệp hội Hỗ trợ nghiên cứu khoa học Âu - Á