Đăng ký tham gia đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ cho các thành viên mạng lưới TISC/IP-HUB