Đề xuất nhiệm vụ hợp tác với Viện HL KH Nga giai đoạn 2014 - 2015