Đăng kí mua nhà và nhu cầu mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành Phố